Kotva
Souhlasím, že tento web smí ukládat cookies

Kalendář akcí
7. školní týden
Zapojení školy v projektech

Projekt "S rodinou k inkluzi II"

s neziskovou organizací Rodina v centru

(více se dočtete v pravém sloupci)

 

    

 

Projekt "Mléko do škol"

          

 

Projekt "Ovoce do škol"

  Ovoce a zelenina do škol


Projekt "Šablony 2" 

 

 

 

Stránky tříd
Mapa webu

Provozní řád školní jídelny

Vloženo: 17.4.2015 | Zobrazeno: 12320x

1. Ve školní jídelně se mohou stravovat žáci a zaměstnanci školy a cizí strávníci.

 

2. Zařazení do kategorií:

a) strávníci školní jídelny jsou zařazeni do příslušných kategorií ( vyhláška č. 463/ 2011 Sb., příloha č. 2 ) podle věku, který dosáhnou v příslušném školním roce ( do 31.8. ). Pro jednotlivé kategorie byla stanovena částka připadající na jeden oběd v rámci daného rozpětí.

 kategorie  sazba za 1 oběd  zálohová platba
 přípravná třída  42 Kč (zahrnuje i dopolední svačinku)  882 Kč
 7 - 10 let  30 Kč  630 Kč 
 11 - 14 let  32 Kč  672 Kč
 15 a více let    34 Kč   714 Kč
 zaměstnanci školy  25 Kč   525 Kč 
 cizí strávníci - jídlonosiče  73 Kč   1.533 Kč 
 cizí strávníci - ostatní  73 Kč  1.533,- Kč
 soukromá MŠ  35,-   úhrada fakturou 

  

b) Žáci a zaměstnanci školy mají nárok na 1 oběd denně za výše uvedené ceny jen v době své účasti ve vzdělávacím procesu a pokud stravu konzumují v provozovně – ve školní jídelně. V době své nemoci, volna nebo dovolené se mohou stravovat pouze za ceny pro cizí strávníky. Pouze 1. den nemoci mají žáci oběd za cenu pro jejich kategorii.

 

3. Výdej obědů:

a) ve dnech školního vyučování:

 výdej pro cizí strávníky                   11.00 – 11.30 hod.

 výdej pro žáky a zaměstnance        11.30 – 14.00 hod.

 

b) o prázdninách ( ŠJ v provozu )          

 výdej    11.00 – 13.00 hod.

 

 

4. Platba obědů:

Platit obědy je možné - trvalým příkazem z BÚ (platba musí být provedena nejpozději do 20.dne předchozího měsíce) nebo v hotovosti. Podzimní, vánoční, pololetní, jarní, velikonoční a hlavní prázdniny mají všichni strávníci odhlášené. Pokud je v těchto dnech ŠD a ŠJ v provozu , je třeba si obědy přihlásit zvlášť. Prázdniny nejsou započítány do předepsané platby, takže tyto dny je třeba zaplatit zvlášť.

 

5. Ostatní ujednání:

a) Každý přihlášený strávník obdrží po zaplacení vratné zálohy stravovací čip s kódem. Čip přikládá ke snímači u výdeje obědů. Pokud strávník čip ztratí nebo zapomene, musí tuto okolnost nahlásit vedoucí ŠJ. Bez platného čipu nebude strávníkovi vydán oběd.

b) Obědy je nutno odhlašovat nejpozději den předem do 13.45 hod. Pokud strávník onemocní, mohou mu rodiče vyzvednout oběd první den nemoci do jídlonosiče. Obědy se nevydávají do nečistých nádob. Obědy ve školní jídelně se odhlašují pouze z důvodu nemoci a jiných závažných důvodů. Jídelníček je připravován podle zásad správné výživy tak, aby se v něm vystřídala jednotlivá jídla.

c) Před vstupem do jídelny odkládají žáci tašky v šatně školní jídelny

d) Před odebráním oběda je strávník povinen dodržet základní hygienická pravidla.

e) Žáci se v jídelně řídí pokyny pedagogického dohledu. U jednotlivých oddělení družiny vykonávají dohled vychovatelky.

f) Při čekání na oběd strávníci zachovávají pravidla slušného chování a v jídelně se řídí zásadami správného stolování.

g) Jídlo si strávníci odnášejí na podnosu ke stolu, použité nádobí odevzdávají na pás.

h) Jídlo a nápoje se konzumují u stolu zásadně vsedě. Moučníky, ovoce a mléčné výrobky si žáci z jídelny neodnášejí.

 

Určený pedagogický dozor v jídelně sleduje chování žáků po příchodu do jídelny, při stolování, odnášení oběda a použitého nádobí. Dbá na bezpečnost strávníků. Dojde-li k potřísnění podlahy, učiní nutná opatření, aby nedošlo k uklouznutí.

 

Dojde-li k jakémukoliv úrazu, poskytne pedagogický dozor okamžitě první pomoc a provede zápis v knize úrazů.

 

Stížnosti nebo případné dotazy vyřizuje vedoucí ŠJ ve své kanceláři na tel. čísle 487 725 421