Home

ul. Boženy Němcové 539
473 01 Nový Bor

Informace o škole

     A jaká vlastně je naše škola ?
 ÚVOD
 INFORMACE
 Zaměstnanci školy 
 AKTUALITY
 AKCE ŠKOLY
 VE ŠKOLE...
 HISTORIE
 GALERIE
 SÍŇ SLÁVY
 ODKAZY
 UBYTOVÁNÍ
 ŠKOLA NABÍZÍ...žáci ZŠ "U Lesa"
 Základní údaje o škole

logo ZŠ "U Lesa"
 • Název:
  Základní škola U Lesa Nový Bor, Boženy Němcové 539, okres Česká Lípa, příspěvková organizace

 • Zřizovatel: Městský úřad Nový Bor

 • Zařazení do sítě škol dne 22.3.1996, úprava ze dne 1.9.1998.
 • Škola vstoupila do právní subjektivity v roce 1993.
 • Od roku 1985 jsme zařazeni do seznamu škol s rozšířenou výukou tělesné výchovy.
 • Od 1.6.1995 jsme zařazeni do seznamu škol MŠMT s rozšířeným vyučováním jazyků

 • Zaměření: ZŠ s rozšířenou výukou jazyků a sportovně zaměřenými třídami.

 • Typ hospodaření: příspěvková organizace.
 • statutární zástupci:
Mgr. Jindřich NOVÁK, ředitel školy
Mgr. Iva REŽOVÁ, zástupce ředitele pro 1.st. ZŠ
začátek stránky   
 Charakteristika prostředí školy

Nový Bor od severozápadu

     Nový Bor, sklářské město (12. tisíc obyvatel) leží na úpatí zalesněných Lužických hor. Školní areál je výhodně položen na východním okraji města v klidné vilové čtvrti poblíž lesa, nedaleko silnice na Sloup v Čechách (viz. mapa). V okolí se rozprostírají borovicové lesní plochy, které kladně ovlivňují ovzduší celého areálu.

     Poměrně rozsáhlý areál školy se skládá ze tří budov a širokého sportovního zázemí. V nejstarší tzv. hlavní budově sídlí třídy prvního stupně a vedení školy. Dále je zde tzv. nová budova (sídlo druhého stupně) a budova školní družiny se školní jídelnou v přízemí.


U Lesa
V lese
U Lesa

začátek stránky   
 Zaměření školy

Na naší škole se od 1.9.2011 vyučuje podle programu ŠVP -"Škola pro život".

  Vzdělávací cíle:
 1. Připravit žáky ke studiu na Středních školách a SOU
 2. Naučit cizí jazyky z nabídky školy - anglický, německý a francouzský jazyk na využitelnou úroveň
 3. Zvládnou základní práci na PC
 4. Vytvořit u žáků kladný vztah k pohybovým aktivitám
  Výchovné cíle:
 1. Vytvořit a posílit hrdost na vlastní zemi a mateřský jazyk, ctít a respektovat lidi všech ras a národností
 2. Ctít pravdu a spravedlnost, chránit lidská práva, svobodu a demokracii
 3. Chránit životní prostředí
 4. Vychovat společenské jedince s kvalitním hodnotovým systémem

začátek stránky   
  Třídy se speciálním zaměřením

     Od roku 1985 jsme zařazeni do seznamu škol s rozšířenou výukou tělesné výchovy a od roku 1995 s rozšířenou výukou jazyků. Pravidelně jsou tedy na druhém stupni otevřeny vedle řádných tříd také specializované třídy se sportovním zaměřením a s rozšířenou výukou cizích jazyků. Pro studium v některé z těchto tříd je nutné splnit podmínky přijímacího řízení. Příjímat lze i děti z jiných základních škol.

Přehled žáků ve třídách se speciálním zaměřením
 Ročník Jazyková třída Sportovní třída
 šestý ročník 30 30
 sedmý ročník 22 27
 osmý ročník 22 21
 devátý ročník  23 21


TŘÍDA S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU JAZYKŮ  
     V jazykové třídě si žáci volí dva ze čtyř nabízených světových jazyků : angličtina, němčina, ruština a francouzština. V těchto třídách splňují naši učitelé plnou vyučovací kvalifikaci ve všech čtyřech jazycích (Aj, Nj, Frj, Rj). Od roku 1992 škola spolupracuje, v rámci jazykové výuky, s francouzskou školou v Aniche. Součástí této aktivity jsou pravidelné výměny s vzdělávacím a poznávacím zaměřením.

TŘÍDA SE SPORTOVNÍM ZAMĚŘENÍM  
     Sportovní třída klade větší důraz na pohybovou aktivitu žáka, mimo jiné též dotací tří hodin tělesné výchovy týdně. Žáci z těchto tříd reprezentují školu na většině soutěží.

Přijímací řízení:  
     Je určeno žákům pátých ročníků a probíhá obvykle na jaře (duben-květen).
Aktuální informace o přijímacím řízení naleznete v aktualitách.

 • Sportovní třída - testy z lehké atletiky a míčové techniky
 • Jazyková třída - testy z českého jazyka a anglického jazyka.
začátek stránky   
  Ostatní aktivity školy

Školní akademie pravidelně zaplní novoborské divadlo.

     Škola se pravidelně účastní, případně sama pořádá, řadu doprovodných akcí, soutěží a olympiád. Vrcholem je každoroční Školní akademie v novoborském městském divadle. Zde se mimo jiné vyhlašují pravidelně nejlepší sportovec a sportovkyně školy a ocenění získávají také nejlepší a nejúspěšnější žáci školy. Ke známé tradici školy patří rovněž slavnostní rozloučení s žáky 9. tříd tzv. "Poslední zvonění".

     Součástí vyučování je i výuka plavání v bazénu v České Lípě a lyžařský zimní výcvik v Krkonoších.

PĚVECKÝ SBOR "LESÁČEK"  
     Při škole funguje pod dlouholetým vedením Mgr. Jaroslavy Černé pěvecký sbor "Lesáček" (dělený na mladší a starší žáky).

začátek stránky   
  Práce s integrovanými žáky

     Pravidelně spolupracujeme s Pedagogickou-psychologickou poradnou a psychologem. Zajišťujeme odbornou pomoc u dětí, u nichž se projeví vývojové poruchy učení či chování.

Integraci napomáhá i výpočetní technika      V současné době pracují na prvním stupni s integrovanými žáky dvě vyučující: náprava dyslexie, dysortografie a dyskalkulie. Na druhém stupni přebírá výuku výchovná poradkyně. Přístup k integrovaným žákům akceptují i ostatní vyučující v jednotlivých předmětech. V některých případech bývá uplatněno slovní hodnocení, popřípadě je pro žáka vyhotoven individuální učební plán.

Integrovaní žáci
 SPUCH - Specifické poruchy učení a chování:
 (Dyslexie, Dysortografie, Dysgrafie, Dyskalkulie)
 LMD-lehká mozková dysfunkce,
 ADHD-porucha pozornosti, hyperaktivita
3
 Zdravotně a tělesně postižení 2
 Žáci s SPUCH - bez nároku na integraci(s nižším stupněm postižení) 53začátek stránky   
  Počet žáků a zaměstnanců

     K 1. 9. 2014 měla škola 589 žáků v 25 třídách. Z toho na I. stupni 14 tříd s 317 žáky, na II. stupni 272 žáků v 11. třídách. Výuku a provoz zajišťuje 39 učitelů, 4 vychovatelky ŠD, 2 vedoucí zájmových útvarů, 2 THP (technickohospodářské pracovnice), 6 provozních zaměstnanců a 6 zaměstnanců školní kuchyně.

Přehled žáků školy
 Ročník Počet tříd Celkem DívkyChlapci
 1.ročník 4 83 45 38
 2.ročník 3 63 37 26
 3.ročník 3 66 31 35
 4.ročník 2 54 22 32
 5.ročník 2 51 22 29
 6.ročník 3 91 46 45
 7.ročník 2 49 23 26
 8.ročník 3 66 25 41
 9.ročník 3 66 28 38
 Celkem 25 589 279 310

začátek stránky   
  Prostorové a materiální vybavení

Počítačová učebna II. stupně      Celá škola má 35 učeben. Mezi specializované učebny patří dvě kvalitně vybavené počítačové pracovny. První z nich s 19-ti počítači nalezneme v budově II. stupně, druhou také s 19-ti počítači pak na budově I. stupně. Moderní, pro žáky přitažlivá výuka probíhá na interaktivních tabulích, kterými jsou vybaveny všechny třídy. Jako odborné pracovny slouží dále nově otevřená keramická dílna, jazyková učebna II.stupně, školní dílny, pracovna přírodopisu, pracovna fyziky, učebna pozemků, speciálně upravený ateliér pro výtvarnou výchovu, učebna pro hudební výchovu a nově vybavená učebna chemie (transparentní stůl s rozvodem plynu a vody do jednotlivých pracovních řad). Škola má rovněž dvě tělocvičny. Budovy a učebny jsou zajištěny elektronickým zabezpečovacím systémem. Prostorově je škola po rekonstrukci schopna pojmout ideální kapacitu 600 - 700 žáků. Venkovní prostory nabízejí sportovní areál, ve kterém je plně funkční víceúčelové hřiště s umělým povrchem, beachvolejbalové hřiště, tartanová atletická dráha se 100 m rovinkou, oboustranné doskočiště pro skok daleký a hřiště s tartanovým povrchem využitelné pro skok vysoký. V suterénu budovy školní jídelny byly vybudovány šatnové prostory s kompletním hygienickým vybavením. V odpoledních hodinách, o víkendech a o prázdninách slouží sportovní areál dětem i dospělým.

 • Žákům slouží školní knihovna, jejíž sbírky se každoročně doplňují. Ve školním fondu nechybí audiokazety, videokazety a CD, které se uplatňují při výuce (např. výuka jazyků).

 • V roce 2007 nově postavená aula s kapacitou 105 míst slouží jak pro potřeby školy např. koncerty, besedy tak i pro veřejnost – školení, přednášky, kulturní akce. V dohledné době bude instalováno i prezentační zařízení (interaktivní tabule, dataprojektor + PC).

 • Poskytujeme možnost využití internetu či práce na PC ve volném čase pro žáky i pro veřejnost.

 • Učitelé mají své zázemí ve dvou sborovnách (I. a II. stupeň) vybavených PC a učitelskou knihovnou.

 • Na škole máme čtyři oddělení školní družiny a dětské zábavné hřiště.

 • Stravování probíhá ve školní jídelně v areálu školy.

 • Škola může zajistit také ubytovací kapacitu se stravováním a využitím sportovního areálu.

začátek stránky   
  Školní družina

Školní družina      Školní družina (ŠD) sídlí v 1. patře nad školní jídelnou. Letos byla otevřena čtyři oddělení, která navštěvuje 138 dětí. O děti pečují čtyři kvalifikované vychovatelky. ŠD je otevřena od 6:00 - 16:00, v případě potřeby a po dohodě s vychovatelkou do 16:30 hodin. Z činností v odpoledních hodinách nabízí ŠD dětem zájmovou činnost, soutěže, hry, v případě pěkného počasí také pobyt venku na hřišti, které je vybaveno houpačkami, prolézačkami. Navštěvovat mohou rovněž různé kroužky. Během školního roku pořádá ŠD různé akce: besídku pro rodiče, karneval, vědomostní soutěž, volby miss. Mezi dětmi oblíbené akce patří každoroční "spaní v ŠD" spojené s táborákem.


začátek stránky   
  Školská rada

Výsledky voleb do školské rady za rodiče - zvoleny a počet hlasů získaly: PharmDr. Jana Šolínová - 17 hlasů, MUDr. Miroslava Pitoňáková -14 hlasů; na dalších místech paní Dominika Babáková - 3 hlasy, a paní Petra Balajková - 2 hlasy. Do školské rady za zastupitele města zvoleni: Mgr.Jiří Janás a Bc.Zora Šepsová. Školní radu doplní zástupkyně učitelů Mgr. Marie Zemancová a Mgr.Petra Košťálová zvolené 17.12.2014.


Všichni zvolení budou působit v radě 3 roky.Složení Školské rady:
zástupci MěÚ Mgr.Jiří Janás   
Bc.Zora Šepsová
zástupci ZŠ Mgr.Marie Zemancová
Mgr.Petra Košťálová
zástupci z řad rodičů PharmDr.Jana Šolínová
MUDr.Miroslava Pitoňáková      
začátek stránky   
  Statistika přijatých žáků na SŠ a SOU pro šk.rok 2012-13 


Přehled přijatých žáků na SŠ a SOU

Název a sídlo střední školy

Počet přijatých podle třídPočet přijatých celkem
9.B9.C9.Dnižší roč.
Gymnázium Česká Lípa 33
Gymnázium F.X.Šaldy Liberec22
VOŠ sklářská a SŠ Nový Bor33219
Obchodní akademie Česká Lípa 1113
Střední průmyslová škola Česká Lípa 325
Euroškola Česká Lípa 325
SOŠ a SOU Česká Lípa (28.října)63514
VOŠ mezinárodního obchodu a Obchodní akademie Jablonec nad Nisou11
VOŠ a SŠ Varnsdorf1236
SŠ strojní a dopravní Liberec 22
SŠ právní a VOŠ právní Liberec 11
SOU nábytkářské a SOŠ Liberec11
SPŠ strojní a elektrotechnická Liberec11
Střední pedagogická škola Litoměřice112
SŠ zahradnická a zemědělská Děčín11
Střední zdravotnická škola Děčín112
Střední zdravotnická škola a VOŠ Liberec11
Střední zdravotnická škola a OA Rumburk2 2
SŠ hospodářská a lesnická Frýdlant112
Gymnázium a SOŠ Ústí nad Labem11
VOŠ zdravotnická a SŠ Ústí nad Labem123
SOŠ pro administrativu EU Praha11
Střední škola Lomnice nad Popelkou11
Konzervatoř Teplice11
SŠ hotelnictví a gastronomie Praha11
Soukromá střední podnikatelská škola Č.Lípa1113
Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb Litoměřice11
SOŠ a Gymnázium Liberec11
Škoda Auto a.s. - SOU strojírenské Ml.Boleslav112
Střední pedagogická škola, Gymnázium a VOŠ Karlovy Vary11
Celkem žáků252225779
    


začátek stránky

l
l
začátek stránky       Přehled učitelů a zaměstnanců školy l
l


    ©  2004 ZŠ "U Lesa" ul. B.Němcové, Nový Bor
Poslední aktualizace této stránky : 12.11. 2014      
Webmaster : Miroslav Černý & Mgr.Miloš Vlk